28-724

$ 268.00

SINGLE VAC & AIR HOSE ASSY, 24 FT, UR700